Algemene verkoopsvoorwaarden.

De klant heeft het recht aan Deurklinkenshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens:

Deurklinkenshop.be
Heikant 11
3930 Achel
BTW: BE0444.501.312
e-mail: [email protected]
Tel.: +32(0)11/81.41.61


1.Algemeen
1.1 De elektronische webwinkel van "Deurklinkenshop" met maatschappelijke zetel te Achel (België), Heikant 11, BTW BE444.501.312 (hierna Deurklinkenshop) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Deurklinkenshop en op iedere tussen Deurklinkenshop en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Deurklinkenshop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deurklinkenshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Deurklinkenshop erkend.
1.5 Deurklinkenshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Verzakingstermijn/herroepingsrecht
2.1 De consument heeft het recht om zijn/haar bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.  De consument heeft na annulering nogmaals 30 dagen om zijn/haar product(en) gratis retour te sturen. 
Na verwerking van de retour krijgt de consument het orderbedrag binnen 14 dagen gecrediteerd inclusief eventuele verzendkosten. In deze verzendkosten zit de gratis retour inbegrepen. De klant kan het artikel dus altijd gratis retourneren. 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Indien het artikel beschadigd of niet in de originele verpakking wordt terug gestuurd kan er een compensatie voor het waardeverlies in mindering worden gebracht.

De consument kan ons per mail ([email protected]), per telefoon (+3211814161) of middels het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring laten weten dat hij/zij zijn bestelling wenst te herroepen.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected].
De goederen dienen naar volgend adres terug bezorgd te worden:
Deurklinkenshop
Heikant 11
BE - 3930 Achel

Het formulier tot herroeping mag hij/zij ingevuld bij zijn/haar retour toevoegen.

Download hier het PDF-bestand voor het formulier tot herroeping

Via ons retourportaal kan u uw eigen retouretiket aanmaken waarmee u uw zending gratis mag retourneren.

Klik hier om u eigen retouretiket te maken

Volgende producten zullen in geen geval worden teruggenomen: 

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 
- artikelen die niet in ons assortiment zitten maar volgens specificaties van de klant vervaardigt zijn.

De consument dient “zorgvuldig om te springen” met de goederen (en de verpakking), indien dit niet is gebeurd kan de onderneming een schadevergoeding eisen van de consument. 

Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Deurklinkenshop bestellingen doorgaans binnen 1 - 2 werkdagen uitvoeren voor artikelen die voorradig zijn. Voor artikelen die niet op voorraad zijn geldt een levertermijn van 5 dagen. Bij de artikelen staat de geschatte levertijd steeds vermeld. Indien levering binnen de geschatte levertijd of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan heeft de consument het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van Deurklinkenshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Deurklinkenshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en staan vermeld zowel excl. btw alsook inclusief 21% BTW.
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Deurklinkenshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Deurklinkenshop. Deurklinkenshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Deurklinkenshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Deurklinkenshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen indie u geen mailings meer wenst te ontvangen.

6. Online aankopen
6.1 De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Deurklinkenshop assortiment online aan te kopen.
6.2 De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Deurklinkenshop. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het door de klant opgegeven leveradres. Alle bestelde goederen worden pas verzonden indien Deurklinkenshop het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
6.3 De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart (Visa, Mastercard, ...)
- via bankkaart
- via overschrijving
- Ideal
- PayPal
- Contant bij afhaling

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Deurklinkenshop.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de fysieke inbezitneming van de klant.

Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Deurklinkenshop te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Deurklinkenshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Deurklinkenshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Deurklinkenshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Deurklinkenshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8.7 kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar met andere acties/kortingen/promoties/staffelkortingen
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Deurklinkenshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Garantie
10.1  De klant kan bij aankoop van een product(en) genieten van een wettelijke garantie van 2 jaar.

11. Overmacht
11.1  Deurklinkenshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Deurklinkenshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Deurklinkenshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Deurklinkenshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4  Indien Deurklinkenshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Deurklinkenshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Aangezien klantenservice voor ons erg belangrijk is appreciëren we dan ook dat u het ons kenbaar maakt van een mogelijk probleem zodat we het samen op een goede manier kunnen oplossen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1  Op alle overeenkomsten is alleen het Belgisch recht van toepassing.
14.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Deurklinkenshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij Deurklinkenshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

15. Bewijs
15.1 De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.